Điều khoản sử dụng
Trang web này được cung cấp chỉ để hỗ trợ khách hàng thu thập thông tin du lịch, xác định sự sẵn có của hàng hóa và dịch vụ liên quan đến du lịch, đặt chỗ hợp pháp hoặc giao dịch kinh doanh với các nhà cung cấp du lịch và không vì mục đích nào khác. khách hàng truy cập Trang web và / hoặc đặt chỗ thông qua chúng tôi trên Trang web này, hoặc thông qua các đại lý dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

Trang web này được cung cấp cho bạn với điều kiện được bạn chấp nhận mà không cần sửa đổi tất cả các điều khoản, điều kiện và thông báo được nêu dưới đây (gọi chung là 'Điều khoản Sử dụng' hoặc 'Thỏa thuận'). Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web này, đặt bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ du lịch nào trên Trang web này, hoặc liên hệ qua tổng đài với nhân viên đại diện của chúng tôi, bạn đồng ý rằng Điều khoản sử dụng có hiệu lực sẽ được áp dụng. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng, vui lòng không sử dụng hoặc thực hiện đặt chỗ thông qua Trang web này hoặc qua tổng đài với các đại diện của chúng tôi. bất cứ lúc nào thay đổi các Điều khoản Sử dụng này và việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web này với điều kiện là phải chấp nhận các Điều khoản Sử dụng đã cập nhật.

SỬ DỤNG TRANG WEB
Như một điều kiện để bạn sử dụng Trang web này, bạn đảm bảo rằng

(i) bạn từ 18 tuổi trở lên và minh mẫn sáng suốt,
(ii) bạn có thẩm quyền pháp lý để tạo ra một nghĩa vụ pháp lý ràng buộc,
(iii) bạn sẽ sử dụng Trang web này theo Điều khoản Sử dụng,
(iv) bạn sẽ chỉ sử dụng Trang web này để đặt chỗ một cách hợp pháp cho bạn hoặc cho một người khác mà bạn được ủy quyền hợp pháp để hành động,
(v) bạn sẽ thông báo cho những người khác như vậy về Điều khoản Sử dụng áp dụng cho các đặt chỗ mà bạn đã thay mặt họ thực hiện, bao gồm tất cả các quy tắc và hạn chế;
(vi) Tất cả thông tin do bạn cung cấp trên Trang web này là sự thật, chính xác, cập nhật và đầy đủ,
(vii) nếu bạn có một tài khoản trực tuyến với Trang web này, bạn sẽ bảo vệ thông tin tài khoản của mình và sẽ giám sát và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bạn và bất kỳ ai khác ngoài bạn sử dụng tài khoản của bạn. Chúng tôi có toàn quyền quyết định từ chối quyền truy cập của bất kỳ ai vào Trang web này và các dịch vụ chúng tôi cung cấp, bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo và vì bất kỳ lý do gì, bao gồm, nhưng không giới hạn, khi vi phạm các Điều khoản Sử dụng này.

CÁC HOẠT ĐỘNG CẤM
Sử dụng Trang web này hoặc nội dung của nó cho bất kỳ mục đích thương mại nào;

Thực hiện bất kỳ đặt phòng đầu cơ, sai lệch hoặc gian lận hoặc bất kỳ đặt phòng nào với dự đoán nhu cầu;
Truy cập, theo dõi hoặc sao chép bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào của Trang web này bằng cách sử dụng bất kỳ rô bốt, trình thu gọn, máy quét hoặc các phương tiện tự động khác hoặc bất kỳ quy trình thủ công nào cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi;
Vi phạm các hạn chế trong bất kỳ tiêu đề loại trừ rô bốt nào trên Trang web này hoặc bỏ qua hoặc phá vỡ các biện pháp khác được sử dụng để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào Trang web này;
Thực hiện bất kỳ hành động nào áp đặt hoặc có thể áp đặt, theo quyết định của chúng tôi, một tải trọng lớn không hợp lý hoặc không tương xứng đối với cơ sở hạ tầng của chúng tôi;
liên kết sâu đến bất kỳ phần nào của Trang web này (bao gồm, nhưng không giới hạn, đường dẫn mua bất kỳ dịch vụ du lịch nào) cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi;
'frame', 'mirror' hoặc kết hợp bất kỳ phần nào của Trang web này vào bất kỳ trang web nào khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.
Nội dung và thông tin trên Trang web này (bao gồm, nhưng không giới hạn, giá cả và tính khả dụng của các dịch vụ du lịch), cũng như cơ sở hạ tầng được sử dụng để cung cấp nội dung và thông tin đó, là độc quyền của chúng tôi hoặc các nhà cung cấp và nhà cung cấp của chúng tôi. Mặc dù bạn có thể tạo các bản sao có giới hạn của hành trình du lịch của mình (và các tài liệu liên quan) cho chuyến du lịch hoặc các dịch vụ đã đặt qua Trang web này, bạn đồng ý không sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền, hiển thị, biểu diễn, tái sản xuất, xuất bản, cấp phép, tạo các tác phẩm phái sinh từ, chuyển nhượng, hoặc bán hoặc bán lại bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có được từ hoặc thông qua Trang web này. Ngoài ra, bạn đồng ý không:
Nếu đặt chỗ hoặc tài khoản của bạn có dấu hiệu gian lận, lạm dụng hoặc hoạt động đáng ngờ, chúng tôi có thể hủy bất kỳ đặt phòng nào được liên kết với tên, địa chỉ email hoặc tài khoản của bạn và đóng mọi tài khoản được liên kết. Nếu bạn đã thực hiện bất kỳ hoạt động gian lận nào, chúng tôi có quyền thực hiện bất kỳ hành động pháp lý cần thiết nào và bạn có thể phải chịu trách nhiệm về những tổn thất bằng tiền, bao gồm cả chi phí kiện tụng và thiệt hại. Để phản đối việc hủy đặt phòng hoặc đóng băng hoặc đóng tài khoản, vui lòng liên hệ với bộ phận Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi.